Akshit Khajuria – 400
Rudar Pratap Singh – 400
Yudhvir Singh – 400