BBN School Interactive Periodic Table

1 H Hydrogen 1.008 1 2 He Helium 4.0026 2 3 Li Lithium 6.94 3 4 Be Beryllium 9.0122 2 2 5 B Boron 10.81 2 3 6 C Carbon 12.011 2 4 7 N Nitrogen 14.007 2 5 8 O Oxygen 15.999 2 6 9 F Flourine 18.998 2 7 10 Ne Neon 20.18 […]

34th

Akshit Khajuria – 400 Rudar Pratap Singh – 400 Yudhvir Singh – 400

33rd

Deepak Slathia – 405

32nd

Sajel Kumari – 407

31st

Abhinanan Sharma – 409

30th

Mehak Sharma – 410 Neharika Sharma – 410

29th

Shiv Samotra – 411 Sharda Devi – 411

28th

Tanisha Sharma – 414 Shubam Kanathia – 414

27th

Sahil Kumar – 415